PRIVACYVERKLARING

CP PHOTO ART is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
Zie onze contactpagina op https://www.cpphotoart.com/

Functionaris Gegevensbescherming
Dat is Peter Bottema. Hij is te bereiken via onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CP PHOTO ART verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
CP PHOTO ART verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras
 • seksuele leven
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar,

dit alles ‘zou zichtbaar kunnen zijn’ in de foto’s die u bij CP PHOTO ART heeft laten maken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CP PHOTO ART verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale-nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
CP PHOTO ART neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CP PHOTO ART) tussen zit. CP PHOTO ART gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website
 • Social-media (alleen na schriftelijke toestemming van de geportreteerde, of de wettelijke vertegewoordiger bij minderjarigen)
 • Office (voor eigen administratie)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CP PHOTO ART bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • CP PHOTO ART bewaart uw gegevens en BEWERKTE beeldmateriaal (onbewerkte beelden worden twee maanden na de photoshoot vernietigd) tot u zelf verzoekt deze te vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CP PHOTO ART deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CP PHOTO ART blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CP PHOTO ART uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

CP PHOTO ART deelt uw persoonsgegevens/portret met:

 1. één van de beeldbewerkers die voor desbetreffende bewerking wordt ingehuurd.
 2. het bedrijf dat zorg draagt voor de productie van uw beeldmateriaal en levering van de fotowerken.

CP PHOTO ART gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CP PHOTO ART en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien hiermee het copyright niet geschonden wordt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons sturen via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CP PHOTO ART wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CP PHOTO ART neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contactpagina.